Aydın Dölek

Rekabet Hukuku

Siyasi bir birlik olma amacı taşımakla birlikte bu konuda güçlük çeken ve günümüzde kısmen ekonomik bir topluluk olarak karşımıza çıkan Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye’nin Avrupa Topluluğu rekabet politikalarını ve rekabet hukukunu benimsemesi istenmiştir.  Buna ilişkin olarak yapılan mevzuat çalışmaları 1994 yılına kadar bazı kanunlar içinde dağınık bir şekilde yer verilen hükümler şeklinde bulunmaktayken; anılan mevzuat hükümlerinin uygulama alanının sınırlı olması ve istenen etkiyi doğuramaması ve piyasa ekonomisi gerekleri uyarınca 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 13.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte idari ve mali olarak özerk ve aynı zamanda kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurumu oluşturulmuştur.

Rekabet Kurumu’nun oluşumu ve görevleri, 4054 sayılı Kanunla belirlenmiş olup; Rekabet Kurulu, kurumun karar organı olarak görev yapmaktadır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalardaki sınırlamalar ile sair yasaklamalara ilişkin düzenleme ve denetleme konusunda yetkili olan Rekabet Kurulu re’sen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar vererek; bir kısım müeyyideleri de uygulayabilmektedir.

Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin olarak yargı yoluna başvurulabilmektir. Kurul kararlarına karşı 4054 sayılı Kanun’un 55. maddesine göre görevli mahkeme idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda idari yargılama usulüne ilişkin genel yetki kuralı Rekabet Kurumu’nun Ankara’da bulunması nedeniyle Ankara İdare Mahkemeleri Kurul Kararlarına karşı gidilecek yargı yolu bakımından görevli ve yetkili mahkemelerdir.

Büromuz hususiyle aşağıda belirtilen rekabet hukuku alanlarında hizmet sağlamaktadır:

  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
  • Rekabet ihlallerini takip etmek
  • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak
  • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
  • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek

Mail Gönder