Aydın Dölek

İnşaat Hukuku

İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve gerektiğinde yargılama ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularını kapsayan nitelikli bir tecrübe birikimine sahibiz.

Büromuzun yönetim kurulu başkanı Sn. Aydın Dölek, uzunca bir süre, Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan KC Group ta bulunduğu yıllar boyunca bu alanda önemli bir tecrübe edinmiş ve kazandığı tecrübe ve bilgi birikimini Büromuza taşımıştır.

Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan birçok büyük şirketi temsil etmiş ve halen bir çok inşaat şirketine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Büromuz, bu alanda hatırı sayılır bir tecrübeye sahiptir.

 • Genel inşaat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve
  revizesi
 • Sözleşme imzalandıktan sonra çıkabilecek her sorunda danışmanlık hizmetini verilmesi
 • Sözleşmeler imzalandıktan sonra taraarın yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda yapılması
  gereken işlemler konusunda taraarın bilgilendirilmesi; gerekli bildirim, uyarıların yapılması
 • İhtarname düzenlenmesi; özellikle ayıplı ifa durumunda delil tespiti gibi daha sonradan açılacak olan
  esas davayı etkileyecek işlemlerin yapılması
 • İnşaat hukukunda en önemli husus olan; yüklenicinin işini tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğine dair
  başta kesin teslim ve kesin kabul tutanaklarının ve bilumum tüm tutanakların düzenlenmesi
 • İnşaat Hukukunda önem arz eden Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini hazırlanması ve arsa
  sahipleriyle imzalatılması aşamasında etkin rol oynanması
 • İnşaat Hukukunun idari boyutunu oluşturan, başta idaredeki ruhsat işlemleri ile bilumum idari
  işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması
 • İnşaatın süresinde bitirilmemesi, ruhsat süresinin dolması, yıkım kararları ile iş bu süreçte
  müteahhit ya da malikler tarafından dairelerin ya da arsanın devredilmesi hallerinde tüm hukuki
  desteğin verilmesi
 • Resmi şekle bağlı kalmaksızın noterde yapılmayan ya da noterde yapılmış olmakla birlikte tapuda
  şerh edilmeyen sözleşmelerden ve özellikle satış vaadi sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların
  çözümünde gerekli tüm işlemlerin yapılması
 • Taraar arasında çıkan ihtilaarın çözümü için adli ve idari mercilerde dava açılması; adli ve idari
  mercilere taşınan davaların takibi, davaların Müvekkilin lehine sonuçlandırılması ve dosyadaki tüm
  işlemlerin eksiksiz ifası
 • Sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi halinde Müvekkilin uhdesinde meydana gelen maddi ve
  manevi zararların tazmini için dava açılması
 • İnşaat Hukukunun cezai boyutunu oluşturan, ruhsata aykırılık dolayısıyla oluşan başta imar
  kirliliği ve diğer suçlarla alakalı gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında aktif ve etkin
  savunma yapılması

Mail Gönder