AİLE , BOŞANMA VE EVLAT EDİNME HUKUKU

Boşanma, eşler arasındaki nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Gizlilik ile müvekkillerimizin hassas addettikleri hususlara saygı ve mutlak ihtimam ekibimizin başlıca prensipleridir.

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde, konusunda uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, gerek arabuluculuk vb. alternatif çözüm yöntemlerine başvurarak gerekse mahkemeler nezdinde sergilemekte olduğu üstün performans ile mutlak başarı elde etmektedir. A S Hukuk tarafından aile hukuku alanında sunulan hizmetler genel olarak şöyledir:

 • İdari başvuru ve itirazların yapılması, başvuru sürecinin tüm aşamalarının takibi,
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
 • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü.
 • Boşanma ve aile hukukundan doğan davalarının takibi ile boşanma süreçlerinin baştan sona yönetilmesi,
 • Eşler arası mal tasfiyesi davaları,
 • Soy bağı davaları,
 • Evlat edinme ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü,
 • Mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması ve evlilik öncesi eşler arasında alınabilecek sair tedbirler konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri.

DİĞER FAALİYETLER

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI & DAVA HİZMETLERİ Büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır. Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "düzeltme" yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
 • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
 • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyanı (Kaybı), K.D.V. – K.D.V. İadesi, Gümrük Cezaları
 
TÜKETİCİ HUKUKU 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlaması ve ikincil mevzuatlarla gerek üretici, gerek satıcı, gerek ithalatçı ve gerekse teknik servis hizmeti vermekte olan firmaların sorumluluk alanları ve yükümlülükleri genişletilmiştir. Hukuk Büromuz mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermektedir.
 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Devre tatil davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi
 
SÖZLEŞMELER HUKUKU Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır. Bu çerçevede Şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, , barter sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve daha pek çok alanda gerek duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Hukuk Bürosu, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerin incelenmesi, müzakeresi, düzenlenmesi ve sona ermesi konularında gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır.
 • Alım ve Satım Sözleşmeleri
 • Genel Satış Şartları
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Alt-İşverenlik Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • İşbirliği Sözleşmeleri
 • Dağıtım Sözleşmeleri ve dağıtım ağı organizasyonu (franchising sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, marka lisans sözleşmeleri)
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Ticari ilişkilerin takip edilmesi
 
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır. Bu bağlamda büromuz şirketlere yeni kanunların uygulanmasında yardımcı olmaktadır. Büromuz, genel olarak ticaret hayatının her aşamasında hukuki çözümlere ihtiyaç duyabilecek şirketlere günlük işleyişte karşılaştıkları hukuki sorunlarda ve dönemsel olarak hukuki destek gerektiren yönetim kurulu ve genel kurul işlemlerinde hizmet vermektedir. Sermaye artırımları ve indirimlerinin ve bu işlemlerin farklı usüllerde kullanılmasının hukuka uygunluğu konusunda şirketlere görüş vermekteyiz. Ayrıca şirketlerin ulusal ve yabancı şirket kuruluş işlemlerini ve irtibat bürosu kuruluşlarını yapmaktayız. Sermaye Piyasası, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler, Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi, portföy yönetimi alanlarında değişen kanun ve tebliğlere göre hukuki görüş bildirmekteyiz. Şirket birleşme ve devralmaları ile alım ve satımları şirketlerin önemli ticari faaliyetlerindendir. Bu tip önem arzeden ticari işlemlerin her adımının önceden belirlenen plana uygun olarak yerine getirilmesi gerekir. Büromuz hem alıcı hem de satıcı tarafta yer alarak risklerin yönetilmesi, tarafların ticari çıkarlarının korunması ve işlem sözleşmelerinin hazırlanması konularında tecrübelidir. Haksız rekabetin önlenmesi ile Tüketicinin Korunması Kanununa dair işlemlerde de avukatlarımız destek vermektedirler.
 • Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık,
 • Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık,
 • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması,
 • Genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,
 • Pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilafların çözümünde danışmanlık,
 • Günlük işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü bilgilendirme,
 • Üçüncü kişilerle yapılacak her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve var olan sözleşmelerin revize edilmesi
SERMAYE PİYASALARI & MENKUL KIYMETLER HUKUKU Sermaye piyasaları; 6332 Sayılı SPK’ca düzenlenmiş tahvil, hisse senedi ve benzeri orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerinden girişimcilere naklinin gerçekleştiği piyasalardır. Sermaye piyasasında menkul kıymet edinen mutasarrıflar aynı zamanda onu alan şirketin risklerini de üstlenirler. Bu aşamada meydana gelebilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, piyasa istikrarı ve tasarruf sahiplerinin güvenliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda sermaye piyasası enstrümanlarının uluslararası piyasalarla entegrasyonunun sağlanması (yada entegrasyonu), birincil ve ikincil halka arzlar, halka açık anonim şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımları, halka arz projeleri, pay sahiplerinin hukuki menfaatlerinin korunup, uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde müvekkillerimize profesyonel destek sağlamaktayız.
 • Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların her nevi sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların bu alanda karşılaştıkları hukuki ihtilafların giderilmesi için gerekli aksiyonların alınması,
 • Türkiye’de kurulu menkul kıymetler şirketlerinin mevzuata uyumlu olup olmadıklarının hukuki bakımdan denetlenmesi,
 • Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve diğer kurumlarca yapılacak denetimler ve incelemeler hususunda müvekkili bilgilendirerek önleyici tedbirler alınmasının sağlanması,
 • Müvekkilleri düzenleyici otoriteler ve Türkiye Aracı Kurumlar Birliği gibi kuruluşlar ile bir araya getirecek toplantılar organize edilmesi,
 • Hukuki durum tespit raporlarının hazırlanması,
 • SPK’dan hisse devirleri hususunda gerekli izinlerin alınması ve
 • SPK’ya gerekli lisans başvurularında bulunulması