FAALİYETLER

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI & DAVA HİZMETLERİ Büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır. Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "düzeltme" yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
 • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
 • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyanı (Kaybı), K.D.V. – K.D.V. İadesi, Gümrük Cezaları
 
TÜKETİCİ HUKUKU 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlaması ve ikincil mevzuatlarla gerek üretici, gerek satıcı, gerek ithalatçı ve gerekse teknik servis hizmeti vermekte olan firmaların sorumluluk alanları ve yükümlülükleri genişletilmiştir. Hukuk Büromuz mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermektedir.
 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Devre tatil davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi
 
SÖZLEŞMELER HUKUKU Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır. Bu çerçevede Şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, , barter sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve daha pek çok alanda gerek duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Hukuk Bürosu, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerin incelenmesi, müzakeresi, düzenlenmesi ve sona ermesi konularında gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır.
 • Alım ve Satım Sözleşmeleri
 • Genel Satış Şartları
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Alt-İşverenlik Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • İşbirliği Sözleşmeleri
 • Dağıtım Sözleşmeleri ve dağıtım ağı organizasyonu (franchising sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, marka lisans sözleşmeleri)
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Ticari ilişkilerin takip edilmesi
 
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır. Bu bağlamda büromuz şirketlere yeni kanunların uygulanmasında yardımcı olmaktadır. Büromuz, genel olarak ticaret hayatının her aşamasında hukuki çözümlere ihtiyaç duyabilecek şirketlere günlük işleyişte karşılaştıkları hukuki sorunlarda ve dönemsel olarak hukuki destek gerektiren yönetim kurulu ve genel kurul işlemlerinde hizmet vermektedir. Sermaye artırımları ve indirimlerinin ve bu işlemlerin farklı usüllerde kullanılmasının hukuka uygunluğu konusunda şirketlere görüş vermekteyiz. Ayrıca şirketlerin ulusal ve yabancı şirket kuruluş işlemlerini ve irtibat bürosu kuruluşlarını yapmaktayız. Sermaye Piyasası, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler, Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi, portföy yönetimi alanlarında değişen kanun ve tebliğlere göre hukuki görüş bildirmekteyiz. Şirket birleşme ve devralmaları ile alım ve satımları şirketlerin önemli ticari faaliyetlerindendir. Bu tip önem arzeden ticari işlemlerin her adımının önceden belirlenen plana uygun olarak yerine getirilmesi gerekir. Büromuz hem alıcı hem de satıcı tarafta yer alarak risklerin yönetilmesi, tarafların ticari çıkarlarının korunması ve işlem sözleşmelerinin hazırlanması konularında tecrübelidir. Haksız rekabetin önlenmesi ile Tüketicinin Korunması Kanununa dair işlemlerde de avukatlarımız destek vermektedirler.
 • Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık,
 • Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık,
 • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması,
 • Genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,
 • Pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilafların çözümünde danışmanlık,
 • Günlük işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü bilgilendirme,
 • Üçüncü kişilerle yapılacak her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve var olan sözleşmelerin revize edilmesi
SERMAYE PİYASALARI & MENKUL KIYMETLER HUKUKU Sermaye piyasaları; 6332 Sayılı SPK’ca düzenlenmiş tahvil, hisse senedi ve benzeri orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerinden girişimcilere naklinin gerçekleştiği piyasalardır. Sermaye piyasasında menkul kıymet edinen mutasarrıflar aynı zamanda onu alan şirketin risklerini de üstlenirler. Bu aşamada meydana gelebilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, piyasa istikrarı ve tasarruf sahiplerinin güvenliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda sermaye piyasası enstrümanlarının uluslararası piyasalarla entegrasyonunun sağlanması (yada entegrasyonu), birincil ve ikincil halka arzlar, halka açık anonim şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımları, halka arz projeleri, pay sahiplerinin hukuki menfaatlerinin korunup, uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde müvekkillerimize profesyonel destek sağlamaktayız.
 • Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların her nevi sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların bu alanda karşılaştıkları hukuki ihtilafların giderilmesi için gerekli aksiyonların alınması,
 • Türkiye’de kurulu menkul kıymetler şirketlerinin mevzuata uyumlu olup olmadıklarının hukuki bakımdan denetlenmesi,
 • Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve diğer kurumlarca yapılacak denetimler ve incelemeler hususunda müvekkili bilgilendirerek önleyici tedbirler alınmasının sağlanması,
 • Müvekkilleri düzenleyici otoriteler ve Türkiye Aracı Kurumlar Birliği gibi kuruluşlar ile bir araya getirecek toplantılar organize edilmesi,
 • Hukuki durum tespit raporlarının hazırlanması,
 • SPK’dan hisse devirleri hususunda gerekli izinlerin alınması ve
 • SPK’ya gerekli lisans başvurularında bulunulması
 
SAĞLIK & MALPRAKTİS HUKUKU Günümüzde sağlık hususunda maalesef istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda bireylerin ya da şirketlerin kanuni haklarından faydalanmaları ya da oluşabilecek hukuki sorunlarında profesyonel avukatlık desteğine ihtiyaçları olabilir. Sağlık Hukuku; tıp ve hukuk bilimlerinin karması olarak nitelendirilebilir. Sağlık hukukunda en önemli husus sağlık görevlilerinin, personelin, hasta ve hekimlerin hukuksal olarak bilinçlendirilmesi ve tüm bireylerin sahip oldukları hakların korunduğundan emin olunmasıdır. Sağlık hukuku bu noktada bir insanın en temel hakkı olan yaşama hakkıyla ilişkilidir. Bireylerin kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri için öncelikle sağlıklı olmaları elzemdir. Bu sebeple de sağlık hukuku günümüzde en çok önem arz eden hukuk alanlarının başında gelmektedir. Tıp hukuku da bu noktada sağlık hukuku içerisinde yer alarak oldukça büyük bir alana sahiptir. Sağlık hukuku davaları ve hukuksal durumlarında kişilerin başvurdukları avukatlara halk dilinde sağlık hukuku avukatı olarak bir betimleme getirilmiştir. Sağlık hukuku avukatları bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hukuku desteğini sunmakta ve kendilerine bu alanda yardımcı olmaktadırlar.
 • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi
 • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Malpraktis davalarında hekimin tazminat sorumluluğu
 • Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu
 • Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları
 • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.
 
REKABET HUKUKU Siyasi bir birlik olma amacı taşımakla birlikte bu konuda güçlük çeken ve günümüzde kısmen ekonomik bir topluluk olarak karşımıza çıkan Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye’nin Avrupa Topluluğu rekabet politikalarını ve rekabet hukukunu benimsemesi istenmiştir.  Buna ilişkin olarak yapılan mevzuat çalışmaları 1994 yılına kadar bazı kanunlar içinde dağınık bir şekilde yer verilen hükümler şeklinde bulunmaktayken; anılan mevzuat hükümlerinin uygulama alanının sınırlı olması ve istenen etkiyi doğuramaması ve piyasa ekonomisi gerekleri uyarınca 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 13.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte idari ve mali olarak özerk ve aynı zamanda kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurumu oluşturulmuştur. Rekabet Kurumu’nun oluşumu ve görevleri, 4054 sayılı Kanunla belirlenmiş olup; Rekabet Kurulu, kurumun karar organı olarak görev yapmaktadır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalardaki sınırlamalar ile sair yasaklamalara ilişkin düzenleme ve denetleme konusunda yetkili olan Rekabet Kurulu re’sen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar vererek; bir kısım müeyyideleri de uygulayabilmektedir. Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin olarak yargı yoluna başvurulabilmektir. Kurul kararlarına karşı 4054 sayılı Kanun’un 55. maddesine göre görevli mahkeme idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda idari yargılama usulüne ilişkin genel yetki kuralı Rekabet Kurumu’nun Ankara’da bulunması nedeniyle Ankara İdare Mahkemeleri Kurul Kararlarına karşı gidilecek yargı yolu bakımından görevli ve yetkili mahkemelerdir. Büromuz hususiyle aşağıda belirtilen rekabet hukuku alanlarında hizmet sağlamaktadır:
 • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
 • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak
 • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
 • Rekabet ihlallerini takip etmek
 • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak
 • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
 • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek
ÖZELLEŞTİRME HİZMETLERİ Özelleştirme, son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki bir yapı olarak uzunca bir zamandır gündemde tutulmuştur. Özelleştirme, başlangıçtan sona kadar bütün aşamaları ile titizlikle çalışmayı gerektiren ve hukuki olarak teknik desteğe muhtaç bir alandır. Gerek yerli yabancı özel kuruluşlar gerekse de kamu kuruluşları özelleştirme aşamasında ciddi hukuki sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca, özelleştirme aşaması bittikten sonra özelleştirmenin etkileri birkaç yıl daha devam etmektedir. Özellikle rekabet hukuku açısından özelleşme gerçekleştikten sonra danışmanlığın bu minvalde devam etmesi ve şirketin piyasaya tam olarak uygunluğunun sağlanması önemlidir. Büromuz bütün aşamaları ile özelleştirme hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
 • Avukatlık Büromuzun özelleştirme hazırlık, uygulama ve sonuç aşamalarında ve özelleştirme sonrasında verdiği hizmetler
 • Hazırlık aşamasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özeleştirme kapsamına alınan kuruluşun ve içinde bulunduğu sektörün tabi olduğu yasal mevzuat hakkında hukuki görüş sunulması
 • Uygulanacak özelleştirme yöntemi hakkında detaylı hukuki bilgi ve görüş sunulması
 • Şu ana kadar gerçekleştirilen benzer özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan hukuki sorunlar hakkında genel bilgi ve görüş sunulması
 • İhale sürecinde uyulması gereken hukuki prosedürün detaylı olarak belirlenmesi ve ihale süreci hakkında görüş ve öneri sunulması
 • İhale dokümanının hukuki açıdan incelenmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına yönelik hukuki danışmanlık verilmesi
 • İhalenin sonuçlandırılmasından sonraki safhada Rekabet Kurumu, EPDK, SPK vb. bağımsız idari otoritelerden izin alınmasına yönelik hazırlığın yapılması ve buna ilişkin davaların takibinin yapılması
 • Özelleştirme uygulamaları sonucu ortaya çıkabilecek rekabet/istihdam vb. sorunlarının çözümüne yönelik hukuki danışmanlık
 • Özelleştirme ihalelerine ilgi duyan yabancı yatırımcılara her türlü hukuki desteğin sağlanması
 • Hazırlık aşamasından ihalenin sonuçlanmasına kadar her türlü ihale işleminin takibi ve sonuçlandırılması
 
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ana faaliyet alanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktayız. Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kişiselleştirilmiş olup, özetle aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:
 • Ön yapılandırma
 • Kuruluş
 • Yöneticilerin atanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
 • Pay devirleri
 • Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
 • Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye
 • Vergi dairesi kaydı
 • Vergisel yapılandırma
 • İstihdamın yapılandırılması
 • Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri
 • Temel kurumsal yönetim hizmetleri
 
İNŞAAT HUKUKU İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve gerektiğinde yargılama ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularını kapsayan nitelikli bir tecrübe birikimine sahibiz. Büromuzun yönetim kurulu başkanı Sn. Aydın Dölek, uzunca bir süre, Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan KC Group ta bulunduğu yıllar boyunca bu alanda önemli bir tecrübe edinmiş ve kazandığı tecrübe ve bilgi birikimini Büromuza taşımıştır. Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan birçok büyük şirketi temsil etmiş ve halen bir çok inşaat şirketine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Büromuz, bu alanda hatırı sayılır bir tecrübeye sahiptir.
 • Genel inşaat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revizesi
 • Sözleşme imzalandıktan sonra çıkabilecek her sorunda danışmanlık hizmetini verilmesi
 • Sözleşmeler imzalandıktan sonra taraarın yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda yapılması gereken işlemler konusunda taraarın bilgilendirilmesi; gerekli bildirim, uyarıların yapılması
 • İhtarname düzenlenmesi; özellikle ayıplı ifa durumunda delil tespiti gibi daha sonradan açılacak olan esas davayı etkileyecek işlemlerin yapılması
 • İnşaat hukukunda en önemli husus olan; yüklenicinin işini tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğine dair başta kesin teslim ve kesin kabul tutanaklarının ve bilumum tüm tutanakların düzenlenmesi
 • İnşaat Hukukunda önem arz eden Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini hazırlanması ve arsa sahipleriyle imzalatılması aşamasında etkin rol oynanması
 • İnşaat Hukukunun idari boyutunu oluşturan, başta idaredeki ruhsat işlemleri ile bilumum idari işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması
 • İnşaatın süresinde bitirilmemesi, ruhsat süresinin dolması, yıkım kararları ile iş bu süreçte müteahhit ya da malikler tarafından dairelerin ya da arsanın devredilmesi hallerinde tüm hukuki desteğin verilmesi
 • Resmi şekle bağlı kalmaksızın noterde yapılmayan ya da noterde yapılmış olmakla birlikte tapuda şerh edilmeyen sözleşmelerden ve özellikle satış vaadi sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli tüm işlemlerin yapılması
 • Taraar arasında çıkan ihtilaarın çözümü için adli ve idari mercilerde dava açılması; adli ve idari mercilere taşınan davaların takibi, davaların Müvekkilin lehine sonuçlandırılması ve dosyadaki tüm işlemlerin eksiksiz ifası
 • Sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi halinde Müvekkilin uhdesinde meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması
 • İnşaat Hukukunun cezai boyutunu oluşturan, ruhsata aykırılık dolayısıyla oluşan başta imar kirliliği ve diğer suçlarla alakalı gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında aktif ve etkin savunma yapılması
 
İFLAS & ACİZ HUKUKU

Alanında uzman ekibimizden oluşan icra ve iflas hukuku departmanımız, alacağını tahsil etme konusunda hukuki yardım alma ihtiyacı duyan bireylerin, şirketlerin ve bankaların uluslar arası kanunlarla korunan alacakları da dâhil olmak üzere her türlü alacaklarının icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bireylerin, şirketlerin ve bankaların piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono, kredi, kredi kartı, ipotek gibi farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemleri, özellikle haciz baskısını kullanarak yerine getirmek suretiyle, tahsilâtını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak, kimi zaman oluşan tahsilât imkânsızlığı halinde ise, aciz belgesine başlamak ve bu suretle şirketin yılsonu vergi avantajı elde etmesine çalışmak departmanımızın çalışma esaslarını oluşturan unsurlardandır. Bu bağlamda departmanımız tarafından;

 • Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip İşlemler
 • İpotek, rehin işlemleri, konması ve kaldırılması
 • İlamlı, İlamsız Takip İşlemleri
 • Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri
 • İflas Yolu İle Takip İşlemleri, İflas Davası ve İflasın Ertelenmesi İşlemleri
 • İcra Mahkemelerinde Görülen İşler Ve Davalar
 • İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri
 • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit
 • İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan tüm işlemler ve davalar alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
 
İDARE HUKUKU İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Gelişen ekonomik sistem ile paralel olarak ortaya çıkan sektörel çeşitlilik, küreselleşen dünya ve liberal ekonominin gelişimi ile birlikte dünya genelinde devlet sermayesinin ekonomik sahadan hızla çekilmesine yol açarken, özellikle yakın tarihteki gümrük, banka ya da borsa alanındaki sektörel bazlı krizler, devlet ve diğer kamu idareleri açısından özel sektörün ekonomik sahadaki faaliyetlerinin denetimi için daha sıkı bir idari mekanizmanın işletilmesi gereğini doğurmuştur. Bu çerçevede hukuk büromuz, herhangi bir ekonomik faaliyete başlanması sürecinde İdari Ceza Hukuku açısından gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi, İdarece uygulanan vergi, gümrük, spor, bankacılık, sigortacılık vb. alanlardaki idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması, İdari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında yetkin hukukçu kadrosu ve alanında uzman danışmanlarla, en etkin hukuki çözümleri sunmaktadır.
 • Vergi (Vergi İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Gümrük (Gümrük İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Bankacılık (BDDK ve TMSF tarafından uygulanan idari cezalar) Sigortacılık (SDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sermaye Piyasası (SPK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Enerji ve Madencilik (EPDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Spor Faaliyetleri (TFF, TBF, TVF ve diğer kurumlar tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sosyal Güvenlik (SGK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları (KTVKK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kamu İhaleleri (KİK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Radyo Televizyon Uygulaması (RTÜK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Telekomünikasyon Uygulaması (TİDB tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar
CEZA HUKUKU Ceza hukukunun genel bir anlatımla konusu suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel çıkarları koruma gereği, devleti bazı davranışları yapma veya bunlardan kaçınma konusunda bireylere emirler vermeye ve bunlara uymayanlar için yaptırımlar öngörmeye yöneltmiştir; bu kapsamda ceza hukuku, bu yasalar ile emirleri ve yaptırımları incelemektedir. Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır Ceza hukukunun tarihsel dönüşümü, cezalandırmanın bir kişinin veya grubun kişisel, keyfi ve olaylara göre değişen takdirine bırakılmasından objektif, genel ve soyut kurallar uygulanarak yapılan cezalandırmaya doğru bir genel bir modernleşme eğilimi göstermiştir. Ülkemizde ise cumhuriyetin ilanı ile birlikte özel hukuk alanında olduğu gibi ceza hukuku sahasında da önemli ve kökten bir devrim yaşanmış ve dönemin 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu örnek alınmak suretiyle “Türk Ceza Kanunu” ihdas edilmiştir.
  Ceza avukatı  kadromuzun hukuki hizmet verdiği suçlar aşağıda özetlenmiştir:
 • Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar : Kasten yaralama, taksirle yaralama
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar
 • Hürriyete karşı suçlar : Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
 • Şerefe karşı suçlar : Hakaret
 • Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
 • Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
 • Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 
BİRLEŞME & DEVRALMALAR Büromuz birleşme ve devralma gibi birçok hukuk dalında hizmet vermektedir.Şirket birleşmelerinden, sermaye artırımına ve şirket tasfiyelerine kadar tüm süreçlerde, Hukuk Bürosu müvekkil şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmakta, ticari uyuşmazlıklarda davaların takibinden sulh yoluyla sona erdirilmesine kadar gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır. A S Hukuk bürosu şirketler hukuku, birleşme ve devralma konularında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptirler. Hukuk büromuz KOBİ’lere, halka açık şirketlere, uluslararası grup şirketlerine, sigorta sektöründeki şirketlere ve diğer tüm ticari şirketlere ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) hukuki hizmet sunmaktadır. Hukuk Büromuz, aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın tüm birleşmeler ve devralmalar konusunda danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.
 • Kurulacak olan şirkete en uygun şirket nevinin belirlenmesi
 • Şirket kuruluşu
 • Şirketlerin günlük işlerinin hukuki takibi
 • Ticari işletme devri, Hisse devri ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Hisse Senetleri ve Menkul kıymetlerin çıkarılması
 • Ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların halli.
 • Hukuki Denetim (due diligence)
 • Hisse satın alım satım işlemleri ve Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ticari İşletme ve Malvarlığı Devirleri
 • İdari Ruhsat ve İzinlerin temin edilmesi;
 • Ortak Girişim Şirketlerinin Kurulması (Joint-venture)
 • Şirketin Malvarlığına ve Borçlarına ilişkin Teminatların müzakere edilmesi ve Teminat Sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Şirket Yöneticilerinin Sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve düzenlenmesi
 • Şirketlerin yurt dışındaki şirketler ile hukuki ilişkilerinde danışmalık