Aydın Dölek

Suç Uydurma Suçu Türk Ceza Kanunu’nda “adliyeye karşı suçlar” başlığı altında düzenlenen suç uydurma suçu, işlenmediği bilinen bir suçun, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar edilmesi yahut işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerinin soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurulması eylemine karşılık gelmektedir. Madde 271 (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir. Türk Ceza Yasası’nın 271. maddesinde düzenlenen suç, iki seçimlik işlenme biçiminde vuku bulmaktadır. Failin işlenmemiş suçu, işlenmiş gibi yetkili makamlara ihbar etmesi Fail, suçun bu görünüş biçiminde, işlenmemiş bir suçu sanki işlenmiş gibi, suçu kovuşturmaya yetkili makamlara ihbar etmektedir. Objektif olarak kovuşturma makamlarını harekete geçirebilecek nitelikte, gerçek dışı bir ihbarda bulunulması suçun oluşması için yeterli olup, kovuşturma makamlarının gerçekten harekete geçmiş olmaları gerekmemektedir. Bununla birlikte, işlenmemiş suçun ihbarı eylemi, suçun oluşması için yeterli olup, ayrıca suçun delillerinin…

Daha fazla oku

Müdafinin Şüpheli İle Görüşmesi Ceza muhakemesinin genel sistematiği kapsamında, müdafi şüpheli ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her safhasında görüşebilecek ve hukuki yardımda bulunabilecektir. (CMK 149) Soruşturma evresi Ceza Muhakemesi Yasası 160. maddesi uyarınca başladığında müdafinin hukuki yardımda bulunma görevi de başlayacaktır. Bir suç işlendiği şüphesi ile yakalanan kimselerin, yakalanma anını müteakip haklarını öğrenmeleri ve kullanabilmeleri için, hukuki yardıma ihtiyaçları bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Yasası 90. maddesi ve 147. maddesi ışığında, şüpheliye bu hakları derhal bildirilmelidir. Müdafinin Gözaltındaki Şüpheli İle Görüşmesi Müdafi Ceza Muhakemesi Yasası 149. maddesi ve 154. maddesi kapsamında, gerek kollukta gözaltında bulunan, gerek tutukevinde tutuklu bulunan şüpheli ile haftanın her günü, mesai saatleri dışında dahi görüşebilir. Kanun, gözaltı ve tutukluluk hallerinde, bu görüşmenin soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında yapılabileceğine vurgu yaparak, görüşmeye herhangi bir zaman kısıtlaması getirmemiştir. Konuya ilişkin yakalama yönetmeliği 20. ve 21. maddeleri açıktır. Buna paralel olarak Ceza Muhakemesi Yasası 154. maddesinde, şüpheli veya sanığın müdafi ile…

Daha fazla oku

Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması Borçlar Hukuku kapsamında borcun kaynakları; hukuki işlemler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Burada ifade edilen “hukuki işlem” kavramı, bir yahut birden çok kişinin, hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar içerisinde gerektiğinde diğer unsurlarla birlikte hukuki sonuçlar doğurmaya yönelmiş irade açıklaması veya açıklamalarından oluşan hukuki bir olgudur. Hukuki işlemler, çeşitli özellikleri esas alınarak sınıflandırılabilir. Hazırlanan bu içerikte hukuki işlemler, “kişi sayısı bakımından”, “ivazlı olup olmamaları bakımından” ve “malvarlığına etkileri bakımından” sınıflandırılarak açıklanacaktır.

Vergi Uyuşmazlıkları & Dava Hizmetleri Büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır. Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları…

Daha fazla oku

Sermaye Piyasaları & Menkul Kıymetler Hukuku Sermaye piyasaları; 6332 Sayılı SPK’ca düzenlenmiş tahvil, hisse senedi ve benzeri orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerinden girişimcilere naklinin gerçekleştiği piyasalardır. Sermaye piyasasında menkul kıymet edinen mutasarrıflar aynı zamanda onu alan şirketin risklerini de üstlenirler. Bu aşamada meydana gelebilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, piyasa istikrarı ve tasarruf sahiplerinin güvenliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda sermaye piyasası enstrümanlarının uluslararası piyasalarla entegrasyonunun sağlanması (yada entegrasyonu), birincil ve ikincil halka arzlar, halka açık anonim şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımları, halka arz projeleri, pay sahiplerinin hukuki menfaatlerinin korunup, uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde müvekkillerimize profesyonel destek sağlamaktayız. Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların her nevi sözleşmelerinin oluşturulması, Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların bu alanda karşılaştıkları hukuki ihtilafların giderilmesi için gerekli aksiyonların alınması, Türkiye’de kurulu menkul kıymetler şirketlerinin mevzuata uyumlu olup olmadıklarının hukuki bakımdan denetlenmesi, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve diğer kurumlarca…

Daha fazla oku

Sağlık & Malpraktis Hukuku Günümüzde sağlık hususunda maalesef istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlardabireylerin ya da şirketlerin kanuni haklarından faydalanmaları ya da oluşabilecek hukuki sorunlarında profesyonel avukatlık desteğineihtiyaçları olabilir.Sağlık Hukuku; tıp ve hukuk bilimlerinin karması olarak nitelendirilebilir. Sağlık hukukunda en önemli husus sağlık görevlilerinin, personelin,hasta ve hekimlerin hukuksal olarak bilinçlendirilmesi ve tüm bireylerin sahip oldukları hakların korunduğundan emin olunmasıdır. Sağlıkhukuku bu noktada bir insanın en temel hakkı olan yaşama hakkıyla ilişkilidir. Bireylerin kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri içinöncelikle sağlıklı olmaları elzemdir. Bu sebeple de sağlık hukuku günümüzde en çok önem arz eden hukuk alanlarının başındagelmektedir. Tıp hukuku da bu noktada sağlık hukuku içerisinde yer alarak oldukça büyük bir alana sahiptir.Sağlık hukuku davaları ve hukuksal durumlarında kişilerin başvurdukları avukatlara halk dilinde sağlık hukuku avukatı olarak bir betimlemegetirilmiştir. Sağlık hukuku avukatları bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hukuku desteğini sunmakta ve kendilerine bu alanda yardımcıolmaktadırlar. Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin…

Daha fazla oku

Rekabet Hukuku Siyasi bir birlik olma amacı taşımakla birlikte bu konuda güçlük çeken ve günümüzde kısmen ekonomik bir topluluk olarak karşımıza çıkan Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye’nin Avrupa Topluluğu rekabet politikalarını ve rekabet hukukunu benimsemesi istenmiştir.  Buna ilişkin olarak yapılan mevzuat çalışmaları 1994 yılına kadar bazı kanunlar içinde dağınık bir şekilde yer verilen hükümler şeklinde bulunmaktayken; anılan mevzuat hükümlerinin uygulama alanının sınırlı olması ve istenen etkiyi doğuramaması ve piyasa ekonomisi gerekleri uyarınca 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 13.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte idari ve mali olarak özerk ve aynı zamanda kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurumu oluşturulmuştur. Rekabet Kurumu’nun oluşumu ve görevleri, 4054 sayılı Kanunla belirlenmiş olup; Rekabet Kurulu, kurumun karar organı olarak görev yapmaktadır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve…

Daha fazla oku

Proje Finansmanı Hizmetleri Günümüz finansal piyasalarında oraya çıkan zorluklara karşı çözüm üretebilmek için gerekli bilgi donanımına ve öngörüye sahip olan takımımız, bilgi teknolojisinden üretime kadar çeşitli sektörlerde gerçekleşen, Türk ve yabancı finans kurumlarından sağlanan finansmanlara ilişkin tüm konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Çok çeşitli kredi veren ve kredi alan kuruluşları getirdiği tecrübeyle, müvekkillerimize müzakere, yapılandırma, mevzuata uyum ve risk yönetimi alanlarında yaratıcı ve etkili çözümler sunmaktayız. Satın alma ve proje finansmanı Seküritizasyon ve yapılandırılmış finansman Finansal yapılandırma İslami bankacılık ve finans Krediler ve sair finansal enstrümanlar Ticaret, ihracat ve gayrimenkul finansmanı Varlık finansmanı Mail Gönder Vergi Uyuşmazlıkları & Dava Hizmetleri Sermaye Piyasaları & Menkul Kıymetler Hukuku Sağlık & Malpraktis Hukuku Rekabet Hukuku Proje Finansmanı Hizmetleri Özelleştirme Hizmetleri Tüketici Hukuku Birleşme & Devralmalar Sözleşmeler Hukuku İdare Hukuku Kurumsal Yönetim Hizmetleri Çalışma İzni & İkamet İzni Hizmetleri Sigorta Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gayrimenkul & Kira Hukuku İnşaat Hukuku İflas &…

Daha fazla oku

Özelleştirme Hizmetleri Özelleştirme, son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki bir yapı olarak uzunca bir zamandır gündemde tutulmuştur. Özelleştirme, başlangıçtan sona kadar bütün aşamaları ile titizlikle çalışmayı gerektiren ve hukuki olarak teknik desteğe muhtaç bir alandır. Gerek yerli yabancı özel kuruluşlar gerekse de kamu kuruluşları özelleştirme aşamasında ciddi hukuki sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca, özelleştirme aşaması bittikten sonra özelleştirmenin etkileri birkaç yıl daha devam etmektedir. Özellikle rekabet hukuku açısından özelleşme gerçekleştikten sonra danışmanlığın bu minvalde devam etmesi ve şirketin piyasaya tam olarak uygunluğunun sağlanması önemlidir. Büromuz bütün aşamaları ile özelleştirme hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Avukatlık Büromuzun özelleştirme hazırlık, uygulama ve sonuç aşamalarında ve özelleştirme sonrasında verdiği hizmetler Hazırlık aşamasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özeleştirme kapsamına alınan kuruluşun ve içinde bulunduğu sektörün tabi olduğu yasal mevzuat hakkında hukuki…

Daha fazla oku

Tüketici Hukuku 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlaması ve ikincil mevzuatlarla gerek üretici, gerek satıcı, gerek ithalatçı ve gerekse teknik servis hizmeti vermekte olan firmaların sorumluluk alanları ve yükümlülükleri genişletilmiştir. Hukuk Büromuz mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermektedir. Abonelik sözleşmesi davaları Ayıplı hizmetlerden doğan davalar Ayıplı mallardan doğan davalar Garantili mal davaları Devre tatil davaları Kapıdan satış davaları Mesafeli satışlardan doğan davalar Haksız şartlardan doğan davalar Kredi kartı sözleşmesi davaları Paket turlardan doğan davalar Tüketici kredilerinden doğan davalar Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi Tüketici şikâyet hattı kurulması Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma Abonelik sözleşmelerinin…

Daha fazla oku

10/25