Aydın Dölek

Alacak Takibi & İcra Hukuku

İcra Hukuku - Alacak Takibi
genel olarak maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından
gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına
da cebri icra hukuku veya "icra-iflas hukuku" da denilir. Taraf takip işlemi, genel anlamıyla takip prosedürü içinde
tarafların yaptıkları, takibe yön ve şekil veren, çoğunlukla da icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik
işlemlerdir.

Ofisimiz, Türkiye'de yerleşik bireylere ve kurumlara karşı senede bağlı ve her tür alacak takibi ve tahsili, icra-hukuk ve
icra-ceza davalarının hazırlanması ve takibi, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, haciz, rehin,ipotek
işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine müzakerelere katılma gibi hususlarda hukuki hizmet sunmaktadır.

  • İcra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile mahkeme kararlarının icrası
  • Kambiyo senetlerine (çek, senet, bono, poliçe) özgü takipler ile ipotek ya da rehnin paraya
    çevrilmesine ilişkin takipler
  • İlamlı ilamsız her türlü icra takibinin başlatılması
  • Haciz ve satış işlemlerinin yapılması
  • Haciz işlemleri nedeniyle istihkak
  • İstirdat ve tazminat talepleri
  • İcra - Hukuk ve İcra Ceza davalarında danışmanlık ve temsil hizmeti

Mail Gönder